Dienvidamerika – 13 dienas Brazīlijā

Chau, Nu vairs nevaru teikt, ka rakstu e-pastu ierastajá secíbá. Jo ar datoru pieejamibu klúst arvien sarezgíták.

27.10.2012.
No ríta ar autobusu no Chui devos uz Rio Grande kur bija sarunáts hosts Filipe. Pécpusdiená kopá ar hostu un vina draudzeni devámies uz pludmali, pa kuru var braukt ar automashinu, bildés var redzét ka dzeks ar kravasauto dodas uz pludmali sauloties. Ká man pastástíja hosts shi pludmale ir garáká pasaulé (http://en.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Cassino). Pec relekséti pavadíta laika pludmalé dzerot mate, vakars tika pavadíts vasaras májá vél relaksétáká atmosférá, gulot shupultiklá un klausoties hosta brála gitáras spéli.
Image
28.10.2012.
Kopá ar hostu devámies uz Sao Jose do Norte baudít júras veltes, péc 1 stundas brauciena ar prámi ieradámies mazajá pilsétiná, un devámies uz restoránu kur var ést júras veltes cik vien var apést 🙂
Vakará ar hosta draudzenes gimeni biju uz kino, labi ka filma Taken 2 netika tulkota portugálu valodá.
29.10.2012.
Tá ká visu dienu lija lietus neko arí nesadaríja, bet gaidíju pulksten 18:00 kad bija jádodas uz autobusu lai dotos uz Florianopolis.
30.10.2012.
Pèc 12 stundu brauciena 6:00 no ríta biju Florianopolis. Bija sarunáts hosts Daniela, bet tá ká nezináju adresi gaidíju 9:00 no ríta lai iegádátos vietéjo SIM karti, kas tika aktivizéta vél péc 1 stundas kad beidzot varéju sazináties ar Danielu. Tá ká Florianopolis ir slavena ar savám pludmalém, tur ir 42 pludmales, pirmajá diená devos apskatít vienu no tám (Joaquina). Biju nedaudz vílies, biju gaidíjis ko vairák!
Image
31.10.2012
Tá ká biju pludmalé kas ir salas austrumos, devos uz dienvidu pludmali Costa del Dentro, bet péc pusotras stundas brauciena autobusá nonácu pludmalé saule bija paslépusies aiz mákoniem un no saulosanás nekas nesanáca.
Image
01.11.2012
Bija jau apnicis braukáties ar autobusiem, tádél izlému nebraukt uz pludmali, bet aizbraukt uz kalnu, lai apskatítu pilsétu no augshas. Vakará kopá ar hosta draugiem devámies uz vienu mazu klubinu, kas svinéja 6 gadu jubileju, tadel cilvéku tur bij loti daudz! P.S. Un nákamajá diená nedaudz sápéja galva 🙂
ImageImage
Turpinājums  ->>>>>>
02.11.2012
Mans viesoshanás laiks pie Danielas bija beidzies, bet gribéju vél izbaudít kádu saulainu dienu, tad nu devos uz hosteli Barra da Lagoa. Bet lai uz kuru pludmali es dotos ar laiku man neveicás, atkal apmácies! Tá ká no sauloshanás nekas nesanáca no hostela panému sérfa déli un devos uz pludali. Man ká iesácéjam nekas prátígs nesanáca, sérfa délis nedaudz par mazu! Vakará hostelis katram viesim uzsauca pa Caipirinhai 🙂
ImageImage
03.11.2012
Tá arí saulaino laiku nesagaidíjis devos tálák uz Curitiba kur bija sarunáts hosts Janis (vácietis, kas uz pus gadu ir atbraucis apmainá). Ja jautáju Brazilietim ko darít tad standarta atbilde ir doties uz to pilsétu vai to pludmali, neko citu nevar ieteikt. Tá ká Janis aizraujas ar párgájieniem kalnos, tad vins man pastástija ka var noklut uz parku Caminho do Itupava.
04.11.2012
Tad nu péc hosta ieteikuma devos párgájiená pa parku Caminho do Itupava, sákotnéjais pláns bija doties uz kalnu, bet tá ká nedaudz nomaldíjos, tad nonácu lídz údenskritumam. Beidzot kaut kas no Brazilijas dabas un diena ar saulaina un silta. Vakará kopá ar hostu devámies uz vienu dzívokli, kur pulcéjás apmainas studenti un dazhi vietéjie uz vakarinam.
ImageImage
05.11.2012
Vazájos pa Curitiba pilsétas centru no pulksten 12:00 lídz 21:00 vakará, hosts bija devies uz universitáti un atstájis mani bez atslégám.
06.11.2012
Brazilijas pilsetas man ir apnikushas! No ríta devos uz parku Caminho do Itupava, lai dotos uz kalnu Anhangava, lídz kuram pirmajá reizé tá arí nenonácu. Lai nenomaldítos shoreiz devos kopá ar Policia Militar Corpo de Bombeiros grupu, bet tá ká vinu ieshanas temps bija léns, tad pie pirmás vinu pauzes devos tálák viens pats. Man Brazilijá ar laika apstákliem neveicas, nonácis kalna virsotné neko isti nevaréju redzét jo visapkárt mákoni.
Vakará devos uz nakts autobusu lai dotos tálák uz Foz do Iguacu.
Image
07.11.2012
No ríta 9:00 péc 10h brauciena biju nonácis galapunktá un pa taisno devos uz nacionálo parku apskatít údenskritumu. Cilvéku masas nenormáli lielas (esmu nonácis pie objekta, kas ir katra túrista ¨Noteikti járedz¨ sarakstá).
ImageImageImage
Pécpusdiená ar pilsétas autobusu devos lídz tiltam (http://en.wikipedia.org/wiki/Friendship_Bridge_(Paraguay%E2%80%93Brazil)) kur shkérsoju robezu.
Kopš 8.novembra Gatis atrodas Paragvajā.
Ar Gata piedzīvoto maršutu un pēdējo zināmo atrašanās vietu var atrast šajā kartē – https://turists.wordpress.com/gatis-dienvidamerika/

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s