Dienvidamerika – Pēdējās 7 dienas Argentīnā. Gatis dodas uz Urugvaju

Chau,

Esmu hosteli pasha Buenos Airesas centrá. Tiku pie datora, tadel tagad
varu pastastit ko esmu sadarijis pa sho laiku no iepriekshejas
vestules.

Sákshu ar to ka esmu noraidijis pirmo un pédéjo darba piedavájumu
Argentiná. Man piedávája pastrádát Hosteli Bariloché.

Image
No 08.10.2012 12:00 lídz 09.10.2012 7:00 no ríta vilciená. Man jau
hostelí teica ar Argentínas vidiené neesot neká, bet teicu ka gribú
redzét to neko!!! Tas tiesa tur neká nav, nu vismaz 19 stundas uz ko
skatíties! Bet biĺete léta no Bariloche lídz Viedma 116 ARS.

Image
Image09.10.2012 no pilsétas kas ir blakus Viedmai, Carmen de Patagones
(maza un piemílíga) devos uz ciemu Mayor Buratovich
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mayor_Buratovich) kur man bija sarunáts
hosts. Ka vélák izrádíjás vińas angĺu valodas zináśanas ir diezgan
shvakas. Bet divas dienas nodzívoju ciemá kur nav isti ko darít. Ar
vińas bérniem spéléju cúkas un argentínieśu kárśu spéli Escoba, ká arí
PlayStation. Vakarińás pagatavoju tipisku latvieshu édienu (vismaz
google tá saka) karbonádi ar ceptiem kartupeĺiem, klát gurku tomátu
saláti ar kréjumu (tos vińi neéda, jo shkita diváni ká salátus var ést
ar kréjumu.

ImageImageImageImageImage
11.10.2012 péc divám dienam kuras biju dzívojis ká vietéja
majsaimniece 🙂 devos tálák uz Bahia Blanca. Shajá pilsétá tiku
uzńemts Ayelen ǵimené, kur ar vinas vecákiem varéju trenéties runát
spániski, ar draugiem izbaudít pilsetas nakts dzívi ar vińas draugu
aiziet uz futbola spéli. Lai arí shajá pilsetá túristam nav ko darít,
man patika, jo es varéju izbaudít vietéjo dzívi.

ImageImage

14.10.2012 kártéjais garais párbrauciens 14 stundas vilciená uz Buenos
Aires, biĺetes cena 72 ARS (salídzinájumam autobusa biĺete shajá pat
marshrutá maksá sákot ar 350 ARS).

Image
ImageImageNo 15.10.2012 esmu Buenos Airesá un atkal esmu izteikts túrists. Hosts
Blas pilsétas karté sazíméja rajonus kur labák savu káju nespért un
sarakstíja vietas kas man bútu jáapskata. Man tas nepatík, bet ne ko
darít!

ImageImageImageImageImageImageImageImage
Śodien pédéjá diena Buenos Airesá, rítdien dodos uz Colonia del
Sacramento (Urugvaja)

Veiksmi,
Gatis

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s